تعاریف بسته بندی

بسته بندی عبارت است از ساخت محفظی که سلامت کالاها محتوای خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به فروش کمک می نماید - به هر محفظه ای که حاوی کالایی باشد و د رمحافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نمایده بسته گویند - بسته بندی پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرارکرده و اطلاع رسانی مینماید. - مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندی کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان میکند. - بسته بندی عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محـافظی کـه سـلامت و کالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل ، انبارداری ،توزیع تا مصرف نهایی حفظ نمـوده و از صـدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیری می نماید . - بسته بندی را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده مـی شود. - بسته بندی از دیدگاه PAINE یک سیستم که زمان تهیه کالا را جهت انتقال ، توزیع ، ذخیره ، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد . - یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است. - یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه تحول کالا را به حداقل می رسـاند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش میدهد. - امروزه بسته بندی یا ریشه کلمات PACKING یا PACKAGING و یا WARPING و یا TO PACK که اکثر لاتـین اسـت و بـه معنای حمایت کردن می آید.چاپ کاتالوگ | فروش مونوپاد

/ 0 نظر / 14 بازدید