مدیریت بسته بندی

« از آنجا که مدیریت بسته بندی یکی از پر تقاضا ترین مشاغل بازاریـابی در کشورهای پیشرفته جهان محسوب میشود . پس مدیریت بسته بندی بایـد از تخصص خاصی برخوردار باشد، وی باید از علم بسته بندی آگاهی کامل داشته و دوره های خاصی را در این زمینه دیده باشد هـر چنـد کـه در ایـران و در سیستمهای آموزشی جایگاهی برای آموزش بسته بندی دیده نشده است ولی در آمریکا و اروپا آموزش مدیریت بسته بندی از سـال 1965 شـکل گرفتـه است . » و هدف مدیریت صنعت بسته بندی آن است که بسته را بصورت جزئی متمرکز در کل سیستم عملیاتی شرکتها جا دهد و با توجه به تـاثیر بسـته بنـدی در فروش یا هزینه و زبان یک مؤسسه تولیدی تصمیم گیری در این مورد باید به مدیریت مستقل بسته بندی واگذار شود. چرا که واحد هـای خریـد و تولیـد بیشتر به هزینه و سود و بودجه توجه دارند ودر صورتی که بسته بندی به سود آوری از طریق توجه به مصرف کنند گان آینده کالا، می اندیشد. وظایف تخصصی مدیریت بسته بندی را به شرح ذیل می توان تعریف نمود :

1. آموزش پرسنل تولیدی و آگاهی به آنان در خصوص مزایای بسته بندی مناسب

2. بررسی ماشین آلات بسته بندی جدید و ماشین آلات موجـود توسـط گروه مهندسی بسته بندی

3. بررسی بسته بندیهای جدید و مقرون به صرفه و اقتصادی توسط گروه تکنیکی بسته بندی

4. بررسی طرحها ی جدید بسته بندی و بکـارگیری رنگهـا مناسـب روی بسته بندی توسط گروه طراحی بسته بندی

5. ایجاد هماهنگی بین کلیه واحداهای ذیربط

6. تعیین بودجه بسته بندی برای محصولات جدید

7. اخذ سفارش از واحد فروش و تامین تقاضای درخواستی

8. بررسی وضعیت بازیافت ضایعات بسته بندی

9. توجه به مقررات و استانداردهای مورد نیاز برای بسته بندی محصول

چاپ کاتالوگ

/ 0 نظر / 14 بازدید