زبان مرده | زبان متروک

زبان مُرده زبانی است که دگرگونی و تغییر در دستور زبان و واژگانش متوقف شده 

ولی ممکن است هنوز گویشورانی داشته باشد مانند زبان قبطی. در مقابل، اصطلاح

 زبان متروک به معنی زبانی است که دیگر زبان مادری کسی نیست.

ترجمه متون | سایت ترجمه انگلیسی به فارسی

/ 0 نظر / 14 بازدید