اهمیت بسته بندی

با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بهداشتی ،آرایشی در کشور و در سـطح جهان و نیز رقابت چشمگیر هر کدام از شرکتها بـرای کسـب بـازار هـدف و رضایت مشتریان بـالقوه و ارائـه مارکهـای مختلـف بـا خصوصـیات متنـوع محصولات بهداشتی و آرایشی نقش بسته بندی بعنـوان یـک معـرف کـالا مشخص می گردد . زیرا که جهان گامی به سوی سلف سرویس برمیدارد . و در فروشگاههای مختلف و متناوب محصولات مشـابه بـا مارکهـای متفـاوت و خصوصیات ویژه جلب توجه کرده و ارتباط بین فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی به حداقل ممکن رسیده است « گاهی بسته بندی وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام می دهد چرا که انسانها در موقعیتهای متفاوت دارای خصوصیات عاطفی ، رفتـاری و روانـی متفاوتی هستند . گاه افسرده ،بی تجربه ،خسته و بی حوصله اند . امـا بسـته بندی مناسب همیشه اطلاعات کاملی را در مورد محصول بـه مصـرف کننـده منتقل می نماید.» از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار،براساس تجربه ،ذوق ،سـلیقه و گـاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه می توان انتخاب نماید. « به هر حال اهمیت نگهداری و بسته بندی کالا ،کمتر از تولید آنها نمی باشد و در انتها تولید هر کالایی ، بسته بندی عامل تعیین کننده حفظ و نگهـداری آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفی بهتـرین و بزرگتـرین مـروج تبلیغ محصولات یک شرکت می باشد. » چاپ کاتالوگ

مزایای بسته بندی

 1. « امکان نگهداری و حفاظت کـالا در برابـر عوامـل شـیمیایی ،فیزیکـی ،مکانیکی به مدت طولانی

2. شکل مهندسی بهتر .در نتیجه چیدمان و نظم بیشر

3. کارایی بهتر و سهولت در مصرف

 4. حمل و نقل آسان و کاهش احتمال آسیب دیدگی بـرای حفـظ از عوامـل مختلف محیطی

5. کاهش احتمال سرقت و دستبرد ،چرا که امکان شمارش بسـیار سـریع و دقیق بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و با توجه به تشابه که مخصوص هر محصول است از جعل و سرقت محصول جلوگیری میکند.»

 6. توزیع راحتر

7. فروش بیتشر

 8. تقلیل ضایعات : زیرا که با ارائه محصولات در یک سیسـتم بسـته بنـدی مناسب و توزیع به موقع تا حدودی از ضایعات ناشی از محصـولات مختلـف جلوگیری می شود.

9. کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده : چرا که بسته بندی مناسب از طریق ارائه اطلاعات کافی و دقیق توسط برچسب های بسته بندی می تواند به خریدار در انتخاب محصول کمک نماید.

 10. « صرفه جویی : یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد جامعه استفاده بهینه از مواد اولیه مورد نیاز است

 11. کمک به افزایش سطح درآمد و اشتغال صنعت بسته بندی از انجای که در کشور ما دارای سابقه طولانی نمی باشد پس بعنوان یک صنعت نوپا بایستی در جذب نیـروی انسـانی و افـزایش اشـتغال جایگاه واقعی را بیابد و از طرفی می تواند با خرید کالاهای مختلف بصورت فله ای و انجام بسته بندی های مناسب ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،فردی و سلیقه مشتریان به ارزش افزده قابل توجه و در نتیجه افزایش درآمد در جامعه دست یابد.»

 12 . حفظ محیط زیست : با کمک بسته بندی مناسب و استفاده از مواد اولیـه تجزیه پذیر در بسته بندی می توان از حجم زباله های اضافی جلوگیری نموده و با امکان بازیافت مجدد از طریق تکنولوژی پیشرفته بـه حفـظ و نگهـداری محیط زیست کمک نمود.لوازم جانبی موبایل

/ 0 نظر / 15 بازدید